เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
แผนกลยุทธ์โรงเรียน ปี 2555
อัตลักษณ์โรงเรียน
ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
ข้อมูลคอมพิวเตอร์
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
การลงทะเบียนเรียนของนักเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 29/03/2011
ปรับปรุง 18/03/2014
สถิติผู้เข้าชม 328865
Page Views 448871
แผนงาน/แผนยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์
แผนปฏฺบัติการ 2554
แบบสำรวจความคิดเห็น
ต้องการให้โรงเรียนพัฒนาไปในทิศทางใด
งานวิชาการ
งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
พัฒนาอาคารสถานที่
พัฒนาบุคลากร
พัฒนาอุปกรณ์ทางศึกษา
ดูผลโหวด
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ชื่ออาจารย์ : นายอัมพร ไชยมาตย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0898405673
Email : amchai30@gmail.com,ammart30@gmail.com
ที่อยู่ :
38 หมู่ที่ 12 ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2508 ชั้นประถมศึกษาปีท่ 4 โรงเรียนวัดดอนสวรรค์
2512 ชั้นประถมศึกษาปีท่ 7 โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน
2520 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนธาตุพนม
2524 การศึกษาบัณฑิต(กศ.บ.) วิชาเอกพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พลศึกษา กรุงเทพมหานคร
2554 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
15 พฤษภาคม 2524 โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล สปจ.นครพนม อาจารย์ 1 ระดับ 3
1 ตุลาคม 2528 โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล สปจ.นครพนม อาจารย์ 1 ระดับ 4
1 ตุลาคม 2532 โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล สปจ.นครพนม อาจารย์ 2 ระดับ 5
1 ตุลาคม 2535 โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล สปจ.นครพนม อาจารย์ 2 ระดับ 6
15 กุมภาพันธ์ 2536 โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา สามัญฯ จ.นครพนม อาจารย์ 2 ระดับ 6
1 ตุลาคม 2539 โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา สามัญฯ จ.นครพนม อาจารย์ 2 ระดับ 7
24 ธันวาคม 2547 โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา สพท.นครพนม เขต1 ครู ค.ศ.2
1 กุมภาพันธ์ 2549 โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา สพท.นครพนม เขต1 ครู ค.ศ.2 ชำนาญการ
31 มีนาคม 2551 โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา สพท.นครพนม เขต1 ครู ค.ศ.3 ชำนาญการพิเศษ
1 ตุลาคม 2552 โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา สพท.นครพนม เขต1 ครูชำนาญการพิเศษ
18 สิงหาคม 2553 โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา สพม. เขต22 ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 7 ปัจจัยที่ช่วยให้บุคลิกภาพดี
2 บุคลิกภาพที่ดี สร้างได้
3 สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ
4 แบบฝึกหัดการพัฒนาบุคลิกภาพ ปวช.3
5 ใบความรู้1 สุขศึกษา ม.5
6 แบบฝึกหัดสุขศึกษา ม.4
7 แบบฝึกหัดพลศึกษาที่ 2 ม.3
8 แบบฝึกพลศึกษา ม.3
โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา 
โทร.0-42575231,admin 0811178090
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22