หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
สาลี่ พุ่มเกษม
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดหนองสีงา (ประถมบูรณ์รัฐราษฎร์สงเคราะห์)    จ.จันทบุรี
นางสุภัชชา รักษาแก้ว
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.กงหราพิชากร    จ.พัทลุง
นางสาวจุฬารัตน์ พรหมมณี
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.กงหราพิชากร    จ.พัทลุง
นายไกรสวัสดิ์ คำมี
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.บ้านท่าลาด(ราษฏร์วิทยานุกูล)    จ.นครพนม
นายโกวิท ธนะกุล
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านท่าลาด(ราษฏร์วิทยานุกูล)    จ.นครพนม
นางสาวเพลินพิศ ผิวอ่อนดี
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านหนองเพรางาย    จ.นนทบุรี
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 5,954,703 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,276,065 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,587,948 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,281,406 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,044,672 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 949,128 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 935,712 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 808,126 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 800,529 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 797,984 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 793,450 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 787,841 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
เข้าชม 763,937 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 762,137 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
เช็คเวลาเรียน ประจำเดือน ม.ค. 57 ม.1 ม.3
โดย : นางสาวรัชนี วงค์ตะวัน
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โดย : นายพงศธร บัวทอง
ร.ร.วัดบ้านใหม่    จ.พิษณุโลก
PDCA มกราคม 2557
โดย : นายเสกสรร ศรีวงษ์วรรณ์
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
รายงานผลการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่
โดย : นางดวงเดือน ลาคำ
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
เช็คเวลาเรียน แนะแนวประจำเดือน ม.ค. 57
โดย : นางดวงเดือน ลาคำ
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
เช็คเวลาเรียน ประจำเดือน ม.ค. 57
โดย : นางดวงเดือน ลาคำ
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
PDCA ม.ค. 57
โดย : นางดวงเดือน ลาคำ
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
แผนการวัดผลและประเมินผล
โดย : นายอัครพล สลีแดง
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
ตราพระราชทาน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
โดย : นางสุวรรณี พิบูรณ์
ร.ร.วัดบ้านใหม่    จ.พิษณุโลก
รายงานการวิจัยในชั้นเรียน
โดย : นายไกรวิชญ์ ริจนา
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
งานวิจัย เรื่อง การสร้างและพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดนิทานคุณธรรมนำทักษะทางภาษา
โดย : นางสาวสุจินดา แซ๋สุ้ง
ร.ร.บ้านวังลำ    จ.ตรัง
รายงานการนำนักเรียนไปเรียนรู้นอกสถานที่
โดย : นางจินตนา ธรรมวงศ์
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
รายงานการเรียนเรียนรู้นอกสถานที่ในท้อถิ่น
โดย : นางจินตนา ธรรมวงศ์
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
รายงานการเขียนศิลปหัตกรรมภาคเหนือ
โดย : นางจินตนา ธรรมวงศ์
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
รายงานการแข่งขันเรียงความ
โดย : นางจินตนา ธรรมวงศ์
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
PDCA ม.ค. 57
โดย : นางจินตนา ธรรมวงศ์
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
PDCA ก.พ. 57
โดย : นางจินตนา ธรรมวงศ์
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
PDCA ธ.ค. 56
โดย : นางจินตนา ธรรมวงศ์
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
ซ่อมเสริมความรู้ ม.ค.56
โดย : นางนงคราญ ติกุล
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
PDCA ม.ค. 57
โดย : นางนงคราญ ติกุล
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 43/377 Next »

 

หน้าหลัก| ข่าวประชาสัมพันธ์| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th